/stockholm/gata/Nybohovsgränd
/stockholm/gata/Nybohovsbacken
/stockholm/gata/Norra Agnegatan
/stockholm/gata/Norrmalmstorg
/stockholm/gata/Nybergsgatan
/stockholm/gata/Nimrodsgatan
/stockholm/gata/Nathorstvägen
/stockholm/gata/Nybodagatan
/stockholm/gata/Norra Riddarholmshamnen
/stockholm/gata/Nypongränd
/stockholm/gata/Nykvarnsvägen
/stockholm/gata/Nippervägen
/stockholm/gata/Nynäsvägen
/stockholm/gata/Nackagatan
/stockholm/gata/Norr Mälarstrand
/stockholm/gata/Nyodlingsvägen
/stockholm/gata/Norra Benickebrinken
/stockholm/gata/Nybodaringen
/stockholm/gata/Nyborgsgränd
/stockholm/gata/Nordenflychtsvägen
/stockholm/gata/Nydalavägen
/stockholm/gata/Nybrogatan
/stockholm/gata/Norra Bankogränd
/stockholm/gata/Nordmarksvägen
/stockholm/gata/Norrtullsgatan
/stockholm/gata/Nils Ericsons Plan
/stockholm/gata/Närkesgatan
/stockholm/gata/Noe Arksfaret
/stockholm/gata/Nockeby Torg
/stockholm/gata/Noe Arksgränden
/stockholm/gata/Nytorget
/stockholm/gata/Narvavägen
/stockholm/gata/Nyängsvägen
/stockholm/gata/Nybrokajen
/stockholm/gata/Nyårsvägen
/stockholm/gata/Nordingrågatan
/stockholm/gata/Nätgränd
/stockholm/gata/Näckströmsgatan
/stockholm/gata/Nissastigen
/stockholm/gata/Nicandervägen
/stockholm/gata/Nygränd
/stockholm/gata/Nioörtsvägen
/stockholm/gata/Nitvägen
/stockholm/gata/Nytorgsgatan
/stockholm/gata/Norrbackagatan
/stockholm/gata/Nordenskiöldsgatan
/stockholm/gata/Norra Dryckesgränd
/stockholm/gata/Naumannsvägen
/stockholm/gata/Nobelgatan
/stockholm/gata/Nedre Bergsvägen
/stockholm/gata/Nipfjällsvägen
/stockholm/gata/Norra Stationsgatan
/stockholm/gata/Norrskogsvägen
/stockholm/gata/Norrlandsgatan
/stockholm/gata/Notvarpsgränd